Spol och rörteknik

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och kostsamma översvämningar i regnvatten- och dagvattensystem. Vi erbjuder regelbunden översyn i form av tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare

Slamsugning

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och kostsamma översvämningar i regnvatten- och dagvattensystem. Vi erbjuder regelbunden översyn i form av tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och  fettavskiljare.

Inom slamsugning utför vi:

• Tömning av avloppstankar och slamavskiljare
• Fettavskiljare
• Toabodar, tillfälligt eller permanent uppställda
• Gatu- och dagvattenbrunnars sandfång

Högtrycksspolning

Att spola med högtryck är det snabbaste och effektivaste sättet att få rent i rören, endast vanligt vatten utan tillsatser som förstör miljön. Vi utför allt från akuta arbeten, till exempel stopp i vattenlås, stick och stammar, till underhåll i form av totalspolning av avloppssystemet.

Inom högtrycksspolning utför vi:

• Rensning av stopp
• Spolning av avlopps- och dagvattenledningar
• Spolning vid nyanläggning, innan besiktning
• Rotskärning och fräsning i ledningar
• Renspolning av borrhål och grävda vattenbrunnar för bättre vattenkvalitet
• Sanering och rengöring med högt tryck
• Upptining av frusna rör med hetvatten under högt tryck

Oljeavskiljare

Vi kan hjälpa Er med tömning, underhåll och kontroller av Era oljeavskiljare!

En oljeavskiljare ska förhindra utsläpp av oönskade ämnen som tex. olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. En oljeavskiljare behöver tömmas och kontrolleras regelbundet för att bibehålla en god funktion. Oljeavskiljare ska även besiktigas minst vart femte år. Kontakta din kommun om du vill ha mer information om vad som gäller i ditt fall.

Ackrediterade kontroller
Ulvsby Transport AB med ackrediteringsnummer 10403 är ackrediterat av SWEDAC som kontrollorgan för 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem och 6-månaders underhållskontroll av oljeavskiljare enligt ISO/IEC 17020:2012 och SS-EN 858-2.

Ackrediteringen innebär att Ulvsby Transport AB har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens för att få utföra denna typ av kontroller, samt att vårt kvalitetsledningssystem uppfyller ställda krav.

Sekretess
Den Information som framkommer eller erhålls vid utförandet av vår kontrollverksamhet eller andra servicebesök behandlar vi som konfidentiell om inte annat överenskommits eller om sekretessen bryter mot lag.

I de fall där vi enligt lag eller avtal är ålagda att lämna ut konfidentiell information ska beställaren informeras om vilken Information som kommer att lämnas ut i förväg.

Vid frågor eller synpunkter kontakta vår kundtjänst.

Tel: 070-339 86 41
Mail: per.andersson@utabkarlstad.se

TV-inspektion

Vi filmar alla typer av rör, nya som gamla, stora som små. Våra kameror klarar allt från 30 mm upp till 800 mm. Med hjälp av våra inspektionskameror kan både byggherrar och entreprenörer redan under byggskedet få dokumentation på att rör och kanaler är rätt förlagda och har den rätta funktionen. Vi filmar med färgkamera och använder oss bara av den senaste tekniken. Vanliga fel som kan påträffas i ledningarna är skarvförskjutningar, avlagringar, sprickor, läckage, rotangrepp och framförallt – främmande föremål. Du får efter utfört arbete allt material samlat på en DVD-skiva tillsammans med ett detaljerat inspektionsutlåtande.

Inom TV-inspektion utför vi:

• Återkommande stopp i ledningar
• Förebyggande besiktning av kondition
• Felsökning
• Besiktning av funktion
• Slutbesiktning

ADR-transport

För att transportera farligt gods och miljöfarligt avfall ställs höga krav på både fordon och personalen. Med vår moderna maskinpark, kompetenta personal och vår långa erfarenhet klarar vi av att frakta det mesta.

Inom ADR-transport utför vi:

• Transport av miljöfarligt avfall
• Oljecisterner
• Tömning av oljeavskiljare
• Evakueringspump
• Rensning av tvättrännor
• Spolning av ledningar
• Övrig industrislamsugning, även miljöfarligt avfall  (ADR) som lösningsmedel, spillolja med mera.

Kontakta säljare

VÄXEL SPOL- & RÖRTEKNIK
054-10 14 20

JOURNUMMER KARLSTAD, GRUMS, HAMMARÖ
070-570 03 14

VÄXEL & JOURNUMMER, SUNNE, TORSBY, HAGFORS
0565-310 01

Kundtjänst/Transportledning: Monica Sätherberg
073-399 07 21

Driftansvarig: Christian Eriksson
072-450 61 00

Eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig så fort vi kan